This Weeks Teams

TEAM:- 1st Team
OPPOSITION: Bacup
DATE:- Saturday 22nd July
LOCATION:- Away


  1. M. Walker
  2. S. Tillotson
  3. A. Hakin
  4. D. Kegg
  5. K. Rhodes
  6. J. Lambert
  7. G. Hunt
  8. T. Bradshaw
  9. A. Clarke
  10. A.N. Other
  11. U. Chand

Meet 11:15am at Club

TEAM:- 2nd Team
OPPOSITION: Darwen (Cup Final)
DATE:- Sunday 23rd July
LOCATION:- Home


Team to be selected from:

  1. M. Kegg
  2. S. Khan
  3. D. Jones
  4. A. Smith
  5. M. Windle
  6. A. Holt
  7. U. Khalid
  8. H. Danyal
  9. A. Khan
  10. J. Nutter
  11. A. White
  12. A. Clarke
  13. M. Desai
  14. M. Clark

Meet 11:15am at Club

TEAM:- 2nd Team
OPPOSITION: Bacup
DATE:- Saturday 22nd July
LOCATION:- Home


  1. M. Kegg
  2. S. Khan
  3. D. Jones
  4. A. Smith
  5. M. Windle
  6. A. Holt
  7. U. Khalid
  8. H. Danyal
  9. A. Khan
  10. J. Nutter
  11. A. White

Meet 11:30am at Club